Вега Естетикс спечели проект за справяне с последиците от COVID-19 по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Вега Естетикс спечели проект за справяне с последиците от COVID-19 по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

 Бенефициент: ВЕГА ЕСТЕТИКС ЕООД

Номер на Проект: BG16RFOP002-2.073-12654-C01

Наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Обща стойност: 4 600.00 лв., от които 3 910.00 лв. европейско и 690.00 лв. национално съфинансиране.

Главна цел на настоящия проект: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Специфични цели на проекта:
1. Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност.
2. Осигуряване на устойчива заетост.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Място на изпълнение: гр. Пловдив
Начало: 04.09.2020
Край: 04.12.2020

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВЕГА ЕСТЕТИКС“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.073-12654-C01 “ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Ако не откривате това което търсите: